Flash Vijesti

Category Archives: Romi u Crnoj Gori

Ambasador republike Kosova Skender Durmishi u posjeti Romskom Savjetu

20631613_10209622665745738_1127542014_n

Ambasador Kosova Skender Durmishi se danas sastao sa predsjednikom Romskog Savjeta Isenom Gašijem  u Podgorici. Sobzirom da u Crnoj Gori boravi oko 2000 interno raseljenih  Roma i Egipćana, koji su u Crnoj Gori pristigli krajem devedesetih. Ambasadora Durmishija je interesovalo kako žive njihovi državljani, koji su utočište našli u Crnoj Gori. Predsjednik romskog savjeta Isen Gaši, podrobno je informisao ambasadora ... Read More »

Izabrani novi članovi Romskog Savjeta

20170709_190650 [800x600]

Romski Nacionalni Savjet je juče u  Podgorici održao elektorsku skupštinu za izbor novih članova savjeta. Ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava bili su prisutni: Mirela Ramčilović i Ramiz Šahman. Novi članovi Romskog Savjeta su: Gaši Isen, Popović Ana, Bajra Skender, Gaš Tahiri Senad Čobić, Machtolf  Ramo, Beriša  Sefadin, Beganaj Sokolj, Senad Sejdović, Šaljaj Mensur, Uković Muhamed, Žabelji Alija, Kurti ... Read More »

Održan Javni dijalog forum u okviru nacionalne Platforme za integraciju Roma

ovo zavrsiiiiiii

U okviru nacionalne Platforme za integraciju Roma 2017, u Podgorici je održan Javni dijalog forum u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Događaj je bio prilika za prezentaciju realizovanih mjera po oblastima iz Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za 2016. godinu, te realizaciji Zaključaka sa seminara “ Od riječi do djela ka integracija Roma”, održanog prošle ... Read More »

Čestitke Predsjednika Romskog Savjeta povodom ramazanskog Bajrama

romski savjet

Predsjednik Romskog Savjeta Isen Gaši,  čestitao  je svim građanima Crne Gore  islamske vjere Ramazanski Bajram.  “Čestitam predstojeći praznik građanima islamske vjere,  želim vam da ovaj veliki praznik proslavite u zdravlju,  sveopštem blagostanju toleranciji i međusobnom uvažavanju, okruženi porodicom i prijateljima”. “Neka ovaj Ramazanski Bajram bude prilika da jedni drugima darujemo više svog vremena i pažnje njegujući vrijednosti islamske vjere i ... Read More »

U Danilovgradu i Beranama besplatno snimanje abdomena, pluća i kontrola šećera za romsku i egipćansku zajednicu

ljekari

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Domom zdravlja u Danilovgradu, Crvenim krstom Crne Gore,  Romskim nacionalnim savjetom, organizuje danas akciju ultrazvučnog snimanja abdomena za pripadnice romske i egipćanske populacije. Zainteresovano se mogu javiti u Domu zdravlja Danilovgrad danas od 13 časova. Istog dana u opštini Berane u Domu zdravlja biće organizovana akcija ultrazvučnog  snimanja pluća i kontrole ... Read More »

Pripadnici romske i egipćanske populacije na praksi kod poslodavaca

1-14

Ukupno 22 pripadnika romske i egipćanske populacije iz Berana, Podgorice i Nikšića imaće priliku obučavanja kod 12 poslodavaca, u okviru projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i ostalih ranjivih grupa”. Projekat je podržan od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU koji HELP-Hilfe zur Selbsthilfe realizuje u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom (REF), Crvenim krstom Crne Gore i nevladinom ... Read More »

Ministarstvo Manjina: Poziv za učešće na elektorskoj skupštini pripadnicima/ama romske etničke zajednice

min

Romski Savjet obavještava sve zainteresovane Rome/Romkinje da je ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavio poziv za učešće na elketronskoj skupštini, za izbor članova Romskog Savjeta. Na osnovu člana 6 Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice („Službeni list Crne Gore”, broj 012/13), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, objavljuje Poziv za učešće na elektorskoj ... Read More »

Ministrastvo Manjina: Romima i Egipćanima za stipendije 80.000€

meto

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine, obezbjeđuje stipendije za srednjoškolce i studente romske i egipćanske populacije, u iznosu od oko 80.000 eura, saopštio je ministar Mehmed Zenka. Projekat “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, koji traje traje 18 mjeseci, danas je zvanično prezentovan u Podgorici. “Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima uspješnu ... Read More »

Amnesty: Jača nasilje nad evropskim Romima

rumunjska_romi_epa_main

Samo u Francuskoj prošle je godine zatvoreno 165 romskih naselja s približno 20.000 stanovnika, upozorava Amnesty. Romi su sve više žrtve nasilja u Europi, a države ne uviđaju problem u dovoljnoj mjeri, tvrdi Amnesty International u izvješću objavljenom povodom Međunarodnog dana Roma. „Vlade nerado priznaju širinu problema i slabo reagiraju kad se s njim treba boriti“, ocjenjuje Marco Perolini iz ... Read More »

Najviši stepen diskriminacije prisutan je u oblasti zapošljavanja kazao je metodolog Miloš Bešić.

besic

Sva­ki dru­gi gra­đa­nin Cr­ne Go­re sma­tra da je dis­kri­mi­ni­san u obla­sti za­po­šlja­va­nja, pokaza­lo je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za de­mo­kra­ti­ju i ljud­ska pra­va (CE­DEM). Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je naj­vi­ši ste­pen dis­kri­mi­na­ci­je pri­su­tan u obla­sti za­po­šlja­va­nja po kriterijumu po­li­tič­ke pri­pad­no­sti (69,1 od­sto). Glav­ni me­to­do­log CE­DEM-a Mi­loš Be­šić ka­zao je ju­če da je dis­kri­mi­na­ci­ja iden­ti­fi­ko­va­na u obla­sti­ma za­po­šlja­va­nja, obra­zo­va­nja, do­stup­no­sti zdrav­stve­noj za­šti­ti, ra­du ... Read More »